Vedtekter

Vedtekter for Birken Barnehage AS

1. Eierforhold Barnehagen eies av Birken Barnehage AS.

2. Formål Barnehageloven

§ 1: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.»

3. Opptak

• Opptakskrets: Barnehagens opptakskrets er Bergen kommune.

• Opptaksmyndighet: Barnehagens eier har opptaksmyndighet.

• Opptaksperiode

Barnehagen er med i samordnet opptaksprosess i Bergen kommune. Opptak skjer i henhold til barnehageloven § 17 og forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. Hovedopptak foretas fra mars med oppstart fra august. Søknadsfrist er 1. mars. I hovedopptaket er Bergen kommune ved Barnehagemyndigheten klageinstans. Det foretas løpende opptak ved ledig plass resten av året. Tildelt plass beholdes frem til skolestart.

• Opptakskriterier

1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som omfattes av Lov om barneverntjenester §§ 4-4 annet og fjerde ledd og 4-12, jf. Lov om barnehager § 18.

2. Søsken av barn som allerede har plass i den barnehagen det søkes til. Søskenprioritet gjelder ikke når søsken starter på skolen fra august.

3. Bydelsvis prioritering ved tildeling av barnehageplass

4. ▪ Barn med foresatte som er sterkt synshemmet/blind.

    ▪ Barn av enslige forsørgere som er arbeidssøkende, i arbeid eller under utdanning.

    ▪ Minoritetsspråklige barn der; begge foreldre er født i et annet land (utenfor Norden og som ikke er          engelsktalende) og/eller barnet har lite eller ingen norskkunnskaper (kartlagt og dokumentert av            helsetjenesten). Prioriteten er kun gjeldende en gang, og det ved hovedopptaket.

5. Nummerert søkerliste etter fødselsdato. Søkerlisten deles i en for barn over 3 år og en for barn under      3 år. Det eldste barnet tildeles plass først.

4 .Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget består av 2 representanter for foreldrene og 2 representanter for de ansatte. Barnehageeier kan også velge å stille i samarbeidsutvalgets møter.

5. Åpningstid

Barnehagen er åpen fem dager i uken og er stengt i romjulen og påskeuken og helligdager. Ordinær åpningstid er fra kl. 07.30 til 16.30. Barnehagen holder stengt tre uker i juli (sommerferie) og har stengt fem planleggingsdager i året.

6. Ferie

Alle barn skal ha minst fire uker ferie i løpet av året. Tre av disse ukene må tas ut sammenhengende i løpet av skolens sommerferie. Barn som skal begynne på skolen må avvikle ferie innen 1. august.

7. Oppsigelse

• Oppsigelsesfrist Dersom foreldre sier opp barnehageplassen er det en oppsigelsesfrist på to måneder. Dersom barnehagen sier opp en barnehageplass er det en oppsigelsesfrist på tre måneder. Se info om oppsigelsesvilkår under. Oppsigelsesfristen regnes fra den første dagen i måneden etter at oppsigelsen har blitt mottatt av motparten.

• Oppsigelsesvilkår Barnehagen kan si opp barnehageplass ved vesentlig mislighold av foreldrebetalingen. Ved manglende betaling vil det bli sendt ut purring. Oppsigelse vil ikke bli aktuelt før purringen har gått til inkasso. Det vil bli sendt ut forhåndsvarsel før en eventuell oppsigelse.

8. Foreldrebetaling

Foreldrebetalingen fastsettes av barnehageeier. Foreldrebetalingen følger makspris fastsatt av Stortinget. Foreldrebetaling faktureres hver måned. Det betales for 11 måneder i løpet av året. Juli er betalingsfri.

9. Arealnorm

Norm for leke- og oppholdsareal per barn er fastsatt til 5,3 m² for barn under 3 år og 4 m² for barn over 3 år. 

10. Internkontroll

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennomføres i samsvar med barnehageloven § 9 og Internkontrollforskriften som gir bestemmelser om oppfølging av krav fastsatt i e rekke lover. Birken Barnehage benytter internkontrollsystemet PBL Mentor som er utviklet og driftet av PBL.

 https://pblmentor.no/hms/