Vår visjon og verdisyn

Vår visjon:
Vår visjon er: "Sammen bygger vi grunnmuren for fremtiden". Dette bygger på formålsbestemmelsen i Barnehageloven § 1, hvor det heter at «[b]arnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling».
Ordet «sammen» i vår visjon, står for målet om et godt samarbeid mellom foreldre, barn og personalet i barnehagen. Videre, står det: «bygger vi grunnmuren for fremtiden». Dette omhandler den tanken at barnehagetiden har en egenverdi, der danning, omsorg, lek og læring er noen av de viktigste byggesteinene i en god start på livet.

Vårt verdisyn:
I Birken skal barna få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Vi har som mål at barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter med utgangspunkt i egne forutsetninger og interesser. Alle skal bli sett, hørt og anerkjent uavhengig av alder, funksjonsnivå eller etnisitet. Alle barn skal oppleve mestring, tilhørighet og trygghet gjennom omsorg, lek, læring og danning.
Barnet er skaper av egen kunnskap og egen identitet i samspill med andre barn og voksne. Barnet er aktivt, kompetent, forskende, undrende, konstruerende, letende og ivrig etter å engasjere seg i verden og i omgivelsene (Askland & Sataøen, 2013, s.15).

(Årsplan s. 5 - 6)