Vår visjon og verdisyn

Visjon og verdisyn: Vår visjon: "Sammen bygger vi grunnmuren for fremtiden" Vårt verdisyn: I Birken barnehage skal alle bli sett, hørt og anerkjent uavhengig av alder, funksjonsnivå eller etnisitet. Alle barn skal oppleve mestring, tilhørighet og trygghet gjennom omsorg, lek, læring og danning. En mangfoldig barnehage for alle, der barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter med utgangspunkt i egne forutsetninger og interesser.

Birken ønsker å tilby alle barn variert læringsmiljø uansett alder, kjønn, uansett behovs – og funksjonsnivå, sosial og kulturell bakgrunn. Dette betyr at omsorgen og aktivitetstilbudet må tilpasses hvert enkelt barn og den aktuelle barnegruppen.

OMSORG                                          

Omsorg, trygghet og trivsel er grunnleggende for den lek, læring og utvikling som foregår i barnehagen. Barna i Birken barnehage skal bli sett og hørt gjennom omsorg. God omsorg danner trygghet i relasjon mellom barnet og den voksne og mellom barn-barn. Vi skal møte barnet ut fra barnets ståsted, alder og utvikling, være lydhøre for barnet.

Våre tiltak for å oppnå dette:

 •          Vi skal se barn som de er og gi dem trygge rammer i barnehagen hvor de blir sett og hørt gjennom barnehage hverdagen.
 •           Vi skal vise varme, nærhet og tilstedeværelse slik at barna er trygge på at de har et trygt fang, en armkrok eller støtte når de skulle ha behov for det
 •          Vi skal møte barn med anerkjennende kommunikasjon og ta barns signaler på alvor.
 •          Barns følelsesmessige reaksjoner og utrykk blir tatt på alvor
 •          Gi omsorg, det å kunne se hva barn trenger utover de fysiologiske behovene. Alle avgjørelser som berører barn skal ha barns beste som grunnlag.
 •          Vi møter alle barn med åpenhet, varme og interesse og viser omsorg for hvert enkelt barn.

LEK                                          

Iflg. Rammeplan skal barn leke. I leken får barn bruke egne språkkunnskaper, egne erfaringer og de får utfordret seg. Voksne skal være tilgjengelige i leken, de skal støtte barna i å videreutvikle leken, sette ord på og bidra til å utvide barnas ordforråd i leken slik at barna utvikler leke ferdigheter og mestrer å delta i lek sammen med andre. Vi skal inspirere og motivere til lek gjennom å legge de fysiske omgivelsene til rette for allsidig lek og utvikling.

Våre tiltak for å oppnå dette:

 •          Voksne som er aktivt deltakende i barnas lek. Vi voksne skal observere, analysere, støtte, og delta i barnas lek.
 •          Voksne som hjelper barn å komme seg inn i leken, setter ord på, støtter og legger til rette for gode leke situasjoner. Hjelpe barn som utestenger barn fra leken
 •          Organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek – vi sirkulerer og mikser leker og materiell regelmessig i takt med barnas utvikling.
 •          Mål: Innkjøp av nye leker og annet utstyr blir av mer miljøvennlig materiale som tre, mais, bambus.

 

DANNING                                   

Iflg. Rammeplan skal vi i Birken barnehagen fremme danning. Barn er en del av et mangfoldig samfunn med ulike nasjoner, trosretninger, kultur, tradisjoner osv. Danning er en prosess som skjer gjennom hele livet, og for at den skal kunne utvikle seg trenger man å få mestring og erfaringer i et trygt miljø. Gjennom danningen overføres verdier, normer, tanker og handlings- og uttrykksmåter. Vi voksne skal være veiledere, respektere barnets egenverdi og selvstendighet. Personalet observerer individet, gruppen og alle barna, lekemiljøet, interaksjonen mellom barn – barn og barn – voksen, støtter barna i ulike aktiviteter, deltar og eller er veileder i leken, tilbakemeldinger fra barn og foreldre og bruker dette i planleggingen av barnehagehverdagen (ukeplan). Og i forhold til utvikling og vekst (progresjon)

Demokrati:For oss er det viktig at alle barn og foreldre blir sett og hørt, har anledning til å ytre seg og få delta for å oppnå et godt samarbeid.Vi ønsker at barn og foreldre får mulighet til å medvirke barnehagehverdagen og komme med tilbakemeldinger, både verbalt og skriftlig. Respekt for alle.

Likestilling og likeverd: Hvert barn er et unikt og verdifullt menneske som skal møtes med respekt og anerkjennelse. Vi har ønsker at barna skal møtes som likeverdige individer, uavhengig av barnets bakgrunn, alder, kjønn eller funksjonsevne.

Tiltak for å oppnå dette:

 •          Vi voksne skal være bevisst egen rolle som rollemodeller
 •          Fremme et inkluderende miljø, der alle blir respektert og akseptert for den de er
 •          Vi skal støtte og fremme barns selvstendighet slik at de opplever mestring og mestringsfølelse

LÆRING                                

Barnehagelovens § 2 sier at barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter

Læring foregår hele livet, og gjerne i lek sammen med andre barn. Vi voksne skal være bevisst hvilke læremiljøer vi i iscenesetter, er det situasjoner hvor barn kan lære av hverandre, de voksne og miljøet?  Vi vil være voksne som er sensitive og oppmerksomme på barns innspill og initiativ og skape ulike læringssituasjoner der barnet blir utfordret, får tid til å øve seg, og tilslutt mestrer.

Ved språklige utfordringer ønsker vi at foreldre hjelper oss, der de noterer ned hvilke ord barnet bruker og hvordan vi skal uttale det. Vi benytter også tegn til tale, (tegn fra barnas tegnordbok) og andre konkreter

Tiltak for å oppnå dette:

 •          Tilrettelegge miljø/situasjoner der barna får egne erfaringer og ferdigheter, der vi voksne kan være en hjelper, en veileder for barna
 •          Fremme barnas kreativitet og nysgjerrighet
 •          Utforske sammen med barnet
 •          Få tid til å øve, kjenne på følelser når det mestrer