Vedtekter

VEDTEKTER FOR BIRKEN BARNEHAGE

 

 

§ 1. LOV OM BARNEHAGER

 

Formål:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 

Virkeområde:

Vedtektene har som formål å gi informasjon og opplysninger som særlig har betydning for foreldrenes forhold til barnehagen.

 

§ 2. BARNEHAGENS EIER

Barnehagen eies av Birken Barnehage AS

 

§ 3. KOMMUNAL FORVALTNING

Byrådet er det politiske utøvende organet for barnehagesaker. Ansvaret forvaltes innenfor de rammer Bergen bystyre gir.

 

§ 4. SAMARBEIDSORGANER

Barnehagen skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg som skal sikre samarbeid med barnas hjem. Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barn og skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

 

Foreldrerådet skal velge 1 -2 representant til samarbeidsutvalget (SU). SU skal få eller be om å få fremlagt saker som er viktig for foreldrenes forhold til barnehagen.

 

SU skal gi samtykke til høyere foreldrebetaling enn vedtatt makspris.

 

SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

 

§ 5. LOVFESTET RETT TIL BARNEHAGEPLASS FOR BARN MELLOM 1-5 ÅR.

Ved hovedopptaket gjelder lovfestet rett til barnehageplass (jfr. Lov om barnehager § 12a). Det betyr at barn som har fylt ett år innen utgangen av august og som søker plass innenfor fristen for hovedopptaket, skal ha rett til barnehageplass i Bergen kommune innen utgangen av august gjeldende år. Birken Barnehage har kontinuerlig opptak.

 

§ 6. OPPTAKSORDNING

Opptaksordning, opptakskriterier og prosedyre følger gjeldende vedtak i Bergen bystyre. Hovedopptaket foretas sentralt ved Fagavdeling barnehage og skole. Styrer ved den enkelte barnehage foretar opptak til ledig plass utover hovedopptaket. Barnehageplass søkes elektronisk. Skjema og informasjon finnes på Bergen kommunes nettsider: www.bergen.kommune.no

 

§ 7. OPPTAKSKRETS/OPPTAKSKRITERIER

Birkens eier vedtar opptakskrets og opptakskriterier gjeldende for barnehagen.

 

Barnehagens egne opptakskriterier gjelder:

a)     Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen.

b)     Årstad bydels prioritering ved tildeling av barnehageplass. Dette innebærer at barn med bostedsadresse i bydelen prioriteres framfor barn med bostedsadresse i annen bydel.

c)     Nummerert venteliste med ansiennitetsdato fra søkerdato. Tidspunkt foresatte har satt som ønsket oppstart, skal vektlegges. Ventelisten deles i en for barn under 3 år og en for barn over 3 år.

d)     Barn som omfattes av §§ 4-4 annet og fjerde ledd og § 4-12 i lov om barnevernstjenester.

e)     Barns med nedsatt funksjonsevne, jf. lov om barnehager § 13.

 

Opptakskriteriene d-e gjelder under forutsetning av at tilfredsstillende dokumentasjon fremlegges. Behandling av søknad om å komme i prioritert gruppe foretas sentralt.

 

§ 8. AREALUTNYTTING

Arealutnytting er fastsatt til 5,3m2 leke- og oppholdsareal pr. barn under 3 år og 4m2 pr. barn over 3 år. Denne hovedregel kan praktiseres fleksibelt i forhold til sider ved barnehagens fysiske miljø og barnegruppens sammensetning, jfr. Lov om barnehager kap.10, § 10 Godkjenning.

 

§ 9. ÅPNINGSTIDER

Barnehagen er åpen 5 dager i uken og er stengt i romjulen og påskeuken. I løpet av skoleåret er barnehagene i tillegg stengt 5 planleggingsdager. Disse dagene blir hvert år fastsatt i gjeldende skolerute og er betalingsfrie. Barnehagenes daglige oppholdstider og hvilke plasstyper som tilbys kan variere noe fra barnehage til barnehage. Ordinær åpningstid er fra 07.30 til 16.30. Det tas forbehold om endringer av ulike tilbud.

 

§ 10. FERIEORDNING

Barnehagen kan holde stengt i inntil tre uker i løpet av juli måned. Informasjon om hvilke uker barnehagen vil være stengt skal gis i god tid, og ha vært drøftet med barnehagens samarbeidsorgan. Barna skal ha minimum 3 ukers sommerferie innenfor skolens ferieuker slik de er fastsatt i gjeldende skolerute. Barn som skal begynne på skolen må ha avviklet 3 uker ferie innen 31. juli. Barnas 3 sommerferieuker er betalingsfrie.

 

§ 11. PERMISJON

Det kan søkes permisjon fra tildelt plass for inntil ett år dersom en av foreldrene har fødselspermisjon.

 

§ 12. FORELDREBETALING

I Lov om barnehager, forskrifter om foreldrebetaling, er det fastsatt at foreldrebetaling for en plass i barnehage ikke skal settes høyere enn en maksimalgrense. Betaling for kost kommer i tillegg. Maksimalgrensen blir fastsatt av Stortinget i budsjettvedtak. Maksimalgrensen gjelder for et ordinært heldagstilbud, dvs. ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer. Det betales for 30 dager pr. måned, uavhengig av bevegelige helligdager. Dersom barnet slutter en fredag beregnes betaling til og med søndag. Foreldre betaler for 11 måneder i året, der 3 ukers ferie og 5 planleggingsdager utgjør den måneden det ikke betales for.

 

 

§ 13. OPPSIGELSE

Tildelt barnehageplass beholdes frem til skolestart. Reglene for oppsigelse gjelder fra foreldre/foresatte har tatt i mot plassen. Barnets foresatte kan si opp plassen med 1 måneds varsel regnet fra dato til dato. Oppsigelsen skal være skriftlig og leveres i den aktuelle barnehagen. Barnehagens eier kan si opp avtaleforholdet ved endringer av tilbud, manglende foreldrebetaling og andre bestemmelser.

 

§ 14. INTERNKONTROLL

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennomføres i samsvar med Internkontroll- forskriften som gir bestemmelser om oppfølging av krav fastsatt i en rekke lover, blant annet arbeidsmiljøloven, brannvernloven, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. og produktkontrolloven.

 

 

 

Revidert mars 2017